samochód

Wynajem krótko- lub długoterminowy pojazdu jest dobrą alternatywą dla kosztownego leasingu. Kierujący może korzystać z samochodu przez określony czas, a po zakończeniu umowy zwrócić auto do wypożyczalni bez ponoszenia kosztów wykupu. Może się jednak zdarzyć, że podczas trwania wynajmu dojdzie do stłuczki z udziałem wynajętego samochodu. Jakie konsekwencje ma kolizja wypożyczonym autem i kto poniesie koszty związane z usunięciem awarii?

Skutki kolizji z winy najemcy i osób trzecich

Uczestnictwo w kolizji autem z wypożyczalni niesie za sobą kilka konsekwencji. W dużej mierze zależą one od tego, kto był sprawcą zdarzenia – firmy różnicują bowiem skutki i kary nakładane na najemcę od winowajcy wypadku. Przyjmując, że wina za spowodowanie stłuczki leży po stronie osób trzecich, można liczyć się z łagodniejszym postępowaniem. Najemca nie będzie musiał ponosić kosztów naprawy pojazdu pod warunkiem zastosowania się do poleceń wynajmującego. Po zgłoszeniu wystąpienia stłuczki i dopełnieniu formalności wypożyczalnia otrzymuje odszkodowanie z ubezpieczalni, a środki pozyskane w ten sposób pokrywają koszt naprawy szkód. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja, gdy winę za spowodowanie kolizji ponosi najemca. W takim wypadku większość wynajmujących zobowiązuje swoich klientów do uregulowania rachunku za naprawę. Niekiedy najemca musi zapłacić także karę umowną o wartości określonej w regulaminie usługi.

Postępowanie w przypadku stłuczki

Procedura postępowania po kolizji samochodu zależy od warunków ustalonych przez wypożyczalnię. W przypadku klientów carforyou.com.pl konieczny jest niezwłoczny kontakt z wynajmującym, a następnie dostosowanie się do jego poleceń. Działania, jakie należy podjąć po stwierdzeniu stłuczki, można opisać w kilku krokach:

  • Niezwłocznie po wystąpieniu kolizji należy powiadomić właściwe służby oraz wynajmującego.
  • Najemca w ciągu kilku dni od zdarzenia musi dostarczyć do właściwego zakładu ubezpieczeń pisemny opis stłuczki, a także dokument tożsamości i prawo jazdy.
  • Jeśli kolizja nastąpiła wskutek działania osoby trzeciej, wówczas najemca zobowiązany jest dostarczyć do wypożyczalni pisemne oświadczenie sprawcy ze stwierdzeniem winy.
  • Konieczne jest również zwrócenie kluczyków do pojazdu.

Niezastosowanie się do regulaminu wynajmu pojazdu skutkować może nałożeniem kar pieniężnych. W zależności od wybranej wypożyczalni może być to obciążenie kosztami naprawy usterek lub zobowiązanie do zapłaty udziału własnego wymaganego polisą ubezpieczeniową.

Skąd brać informacje o konsekwencjach kolizji?

Szczegółowe informacje na temat konsekwencji po wystąpieniu kolizji samochodem z wypożyczalni zapisane są w dokumentach przekazywanych najemcy przy podpisywaniu umowy. Chodzi przede wszystkim o regulamin usługi oraz ogólne warunki. Dokumenty opisują szczegółowe zasady postępowania przy wystąpieniu kolizji, a także określają zakres odpowiedzialności stron umowy. Zawarte w nich informacje wskazują m.in. na procedurę postępowania bezpośrednio po wystąpieniu stłuczki, opisują terminy dostarczenia niezbędnych dokumentów, a także wskazują na wysokość kar i grzywny, z jakimi musi liczyć się najemca po spowodowaniu stłuczki.

Podczas podpisywania dokumentów najemca potwierdza zapoznanie się ze warunkami wypożyczenia samochodu i akceptuje je. Dlatego tak ważne jest, by przed złożeniem podpisu sprawdzić, jakie praktyki w zakresie stłuczek oraz kolizji stosuje dana wypożyczalnia. W przypadku Car For You zarówno regulamin usługi, jak i ogólne warunki umowy dostępne są na stronie internetowej – można się z nimi zapoznać w każdej chwili.

W przypadku stłuczki wypożyczonym autem kluczowe znaczenie będą miały okoliczności zdarzenia. Jeśli winę za wypadek ponosi najemca, wówczas koszty związane z naprawami będą obciążać jego konto. Kolizje spowodowane przez osoby trzecie są zwykle traktowane odmiennie. Wszelkie usterki i awarie naprawiane są na koszt wynajmującego. Szczegółowe warunki najmu oraz postępowania podczas stłuczki określa regulamin usługi wraz z ogólnymi warunkami umowy. Watro przeczytać oba dokumenty przed zdecydowaniem się na wynajem.